ABOUT | FAQ | BOOK | PRICES | LOCATION

Specials

CHRISTMAS PROMOTIONS

Lash Lifts

Còn Hàng

1

Ngày

2

Giờ

2

Phút

1

Giây

Chỉnh sửa thời gian

Lash Lifts

Lash Lifts

109

Glamour Set of Eyelash Extensions

Còn Hàng

1

Ngày

2

Giờ

2

Phút

1

Giây

Chỉnh sửa thời gian
Light Russian Volume Eyelash Extensions

Còn Hàng

1

Ngày

2

Giờ

2

Phút

1

Giây

Chỉnh sửa thời gian
Natural Russian Volume Eyelash Extensions

Còn Hàng

1

Ngày

2

Giờ

2

Phút

1

Giây

Chỉnh sửa thời gian
Medium Russian Volume Eyelash Extensions

Còn Hàng

1

Ngày

2

Giờ

2

Phút

1

Giây

Chỉnh sửa thời gian